Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Newsletter

Regulamin subskrypcji newslettera Ultimar Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.) w celu określenia zasad realizacji subskrypcji oraz praw i obowiązków subskrybenta oraz usługodawcy. 

Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: usługodawca - ULTIMAR Sp. z o.o., Pasternik 39B, 31-354 Kraków, tel. +48 12 378 40 30, adres e-mail: sklep@ultimar.pl zwana również dalej: Ultimar lub administratorem danych, newsletter – informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów, RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji newslettera, subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania newslettera drogą elektroniczną, rejestracja – zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi, pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z serwisu internetowego usługodawcy.

Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usługi newslettera Ultimar

Korzystanie z usługi newslettera Ultimar jest dobrowolne i bezpłatne. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania newslettera ma każdy użytkownik Internetu, zainteresowany tą usługą. Przed skorzystaniem z usługi newslettera Ultimar osoba przystępująca do jego subskrypcji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem. W ramach usługi newslettera do subskrybenta będzie wysyłana w szczególności informacja handlowa w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podając swój adres e-mail oraz akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W ramach usługi newslettera usługodawca może w szczególności przesyłać informacje z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym informacje o nowych produktach lub promocjach produktów oferowanych przez Ultimar za pośrednictwem strony www.ultimar.pl. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi subskrypcji Newslettera należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.ultimar.pl, podając swoje imię oraz adres e-mail. Po otrzymaniu adresu poczty elektronicznej subskrybenta usługodawca prześle na podany adres poczty elektronicznej e-mail autoryzujący. Po dokonaniu autoryzacji, subskrybent może otrzymywać pocztą elektroniczną newsletter Ultimar. Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec usługodawcy w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec usługodawcy. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych poprzez kliknięcie łącza z napisem „Wypisz się” dostępnego na stronie internetowej usługodawcy pod adresem www.ultimar.pl oraz w wiadomości wysłanej w celu autoryzacji adresu e-mail osoby zainteresowanej subskrypcją newslettera. Subskrybent może również w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@ultimar.pl, z której jednoznacznie będzie wynikać, iż subskrybent rezygnuje z świadczenia usługi przez usługodawcę. Wiadomość e-mail należy wysłać z adresu e-mail, którym subskrybent uprzednio posłużył się w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi subskrypcji newslettera. Usługodawca zastrzega, iż newsletter nie będzie przesyłany na te adresy poczty elektronicznej, z których nastąpił zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji. 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca będzie przesyłał do subskrybentów za pośrednictwem newslettera informacje o oferowanych produktach oraz dotyczące promocji, aktualności i akcji specjalnych prowadzonych przez Ultimar oraz ciekawostki oraz informacje związane z branżą i działalnością Ultimar. Za pośrednictwem newslettera nie będą dostarczane Subskrybentom treści o charakterze bezprawnym.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Do korzystania z usługi newslettera konieczne jest zachowanie następujących minimalnych warunków technicznych: dostęp do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

V. Ochrona danych osobowych

 Administratorem danych osobowych jest Ultimar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pasternik 39B31-354 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595182, posiadająca NIP 6772397130 oraz REGON 363406548. Administrator zapewnia by dane przez niego przetwarzane były przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Dane przetwarzane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych, w szczególności chronione są przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, nieprawidłowym przetwarzaniem. Dane przetwarzane przez administratora są pozyskiwane w sposób bezpośredni, poprzez wyrażenie przez Subskrybenta woli zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej administratora pod adresem www.ultimar.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci imienia oraz adresu e-mail subskrybenta newslettera  jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej newslettera, której stronami są usługodawca oraz subskrybent. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe subskrybenta newslettera z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez czas trwania umowy o usługę elektroniczną newslettera, w celu jej wykonania. Po zakończeniu umowy dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że administratorowi będzie przysługiwało uprawnienie do ich dalszego przetwarzania na innej podstawie prawnej, w szczególności z uwagi na realizację roszczeń prawnych. Administrator danych nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi serwisowe w zbiorze przedmiotowych adresów. Subskrybentowi przysługuje  prawo do uzyskania informacji na temat jego danych osobowych, przetwarzanych przez administratora. W szczególności subskrybent ma prawo do informacji na temat celu przetwarzania jego danych, kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez administratora, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych subskrybenta (odbiorcach, którym dane subskrybenta zostały ujawnione bądź będą ujawnione, także odbiorcach w krajach trzecich oraz organizacjach międzynarodowych). W przypadku ujawnienia odbiorcom z krajów trzecich lub organizacjom międzynarodowym danych osobowych subskrybenta, subskrybent może żądać od administratora danych udzielenia informacji na temat zabezpieczeń związanych z przeniesieniem danych, przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych subskrybenta, ewentualnie w przypadku, gdy nie da się tego konkretnie wskazać – może uzyskać informacje o kryteriach ustalania okresu ich przetwarzania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, kierowanego do organu nadzorczego, profilowania jego danych osobowych bądź wykorzystywania ich do innego automatycznego podejmowania decyzji, żądania kopii jego danych osobowych, które przetwarzane są przez administratora. Subskrybentowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych. Wycofanie zgody wpływa jednie na dane, które są przetwarzane na podstawie jego zgody oraz nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Subskrybent ma prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. W przypadku, gdy dane uległy zmianie subskrybent powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres sklep@ultimar.pl.Subskrybent ma prawo do usunięcia danych, czyli do „bycia zapomnianym”. Prawo to przysługuje subskrybentowi w następujących sytuacjach: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane (bądź w inny sposób przetwarzane przez Administratora), subskrybent wycofał zgodę na ich przetwarzanie, a dane przetwarzane przez były wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez subskrybenta, subskrybent wniósł sprzeciw dotyczący przetwarzania danych, a nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania bądź sprzeciw dotyczył przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (tj. usunięcie danych przez Administratora, jeżeli cel przetwarzania danych przestał być aktualny)Subskrybent ma prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, które przysługuje w następujących przypadkach: przy kwestionowaniu prawidłowości danych – na czas zweryfikowania prawidłowości danych przez Administratora; gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a subskrybent sprzeciwił się ich usunięciu ;gdy dane subskrybenta nie są już potrzebne Administratorowi, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń; gdy subskrybent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, Administrator ogranicza ich przetwarzanie na czas weryfikowania czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu subskrybenta. Subskrybent ma prawo do żądania przeniesienia jego danych osobowych do innego administratora. Subskrybent ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, iż przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego regulaminu. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną VI. Prawo sprzeciwu Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Prawo sprzeciwu może być zrealizowane poprzez wysłanie do administratora danych wiadomości na adres sklep@ultimar.pl.Skorzystanie z prawa sprzeciwu powoduje zakończenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej newslettera.

VII. Tryb postepowania reklamacyjnego

 Wszelkie reklamacje związane z usługą newslettera należy zgłaszać do administratora danych na adres e-mail: sklep@ultimar.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis sytuacji, która ma być rozpatrzona, a także wskazanie oczekiwanego rozstrzygnięcia. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez usługodawcę. Wyniki rozpatrzenia reklamacji będą przesyłane na adresy e-mail, z których wysłano zgłoszenie. 

VIII. Odpowiedzialność usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji newslettera spowodowaną: działaniem sił wyższych, awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym subskrybenta, jakością łącza (połączenia) subskrybenta z  Internetem, awariami urządzeń dostawców Internetu subskrybenta.

VIII. Postanowienia końcowe

 Usługodawca ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy. Ultimar zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.ultimar.pl. W takim przypadku usługodawca prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w rozdziale II ust. 8. regulaminu. Jeżeli w ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania subskrybentowi zaktualizowanej wersji regulaminu nie zrezygnuje on z subskrypcji newslettera przyjmuje się iż zaakceptował on regulamin w zaktualizowanym brzmieniu z upływem 14 dnia licząc od dnia jego przesłania. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ultimar.pl i wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel